[custom_table]

Membership Name Address email/phone
 1559/1994  Mirza Golam Hossain  Flat-G-3, 95/9, Aziz Market, Balgertek, Dhaka Cantonment, Dhaka-1206  01711660440, golamhossain_mirza@yahoo.com
 2323/2000  Md. Foeyzur Rahman Dipu  425/C Khilgaon, 2nd floor, Dhaka.  01715489249, foeyz@yahoo.com
 3098/2010  Enayet Karm  H-35, F-B-3, R-10, Dhanmondi, Dhaka-1209  01819240744
 3249/2013  Md. Rakib Hasan  Siraz Avas, 2/1, TB Gate, Mohakhli, Ghulshan, Dhaka-1212  01914714124, rakibhasan_3a@yahoo.com
 3251/2013  Tanmoy Das  RK Mitry Road, Houding-20, Narayanganj  01915229794, tanmoydas@gmail.com
 3291/2013  Irfnuzzaman  142/1, Nowab Salimullah Road, North, Chasara, Narayanganj-1400  01819129815, irfan.uzmn@gmail.com
3358/2014 Sripola Tanzeen  179, Tarajill Khilkat, Dhaka  01726175124
 3378/2014  Harun Ar Rashid  C/O: Late Rumtam Ali1241/1 East Monipur, Mirpur,Dhaka-1216  01712122149
 3388/2014  Badruddin Ahmed  Centaur Apartments, Falat-4,69 Swamibag, Dhaka-1000   01712246047
 3435/2015  Raquib Uddin Ahmed  11/1, Mayakanan, Shobujbagh, Dhaka-1214  01960402920
 3445/2015  Md. Andalibur Rahman  Hous-16, Road-03, Block-C, Monsurabad Residential Area, Adabor, Dhaka  01819784128, andalib13@gmail.com
 3457/2015  Md. Hushain Shakir  118, Lake Circus (3rd Floor), Upstair of palki vedio, Kalabagan, Dhaka-1205  01712577038, shakirbangladesh1@gmail.com
 3459/2015  Faizur Rahman (Shamim)  130/42, South Dariyapur, Savar, Dhaka.  01680248921, faizshamim423204@gmail.com
 3496/2015  Toaha Hasnatn  Flat-3B, House-175, Road-12/A, West Dhanmondi Dhaka-1209  01740702133, toahahasnain@yahoo.com
 3497/2015  Atik Mahmud  Mirpur-2, Monepur  01959282698, atikmahmud143@gmail.com
 3498/2015   Salauddin Ahmed Raju   Radio Coloni, Savar, Dhaka   01672930508, s.a.salauddinahmedraju@gmail.com
 3499/2015  Md. Farhan Bin Razzaque   House-726/3, Road-10, Adabor, Mohammadpur  01933301400, farhan_1451@yahoo.com
 3500/2015  Kazi Jahidul Islam   39/B-1” Adhonika Angan” Ringroad, Shyamoli Dhaka  01712697515, jahidrajav@gmail.com
Bangladesh photographic society

[/custom_table]